ข้อตกลงผู้ใช้งาน

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์การจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูล ของผู้ใช้บริการสูญหายไม่ว่ากรณีใดๆ แม้ว่าทางบริษัท จะมีบริการสำรองข้อมูลทุกวัน ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควร มีข้อมูลสำรองไว้อย่างน้อยจำนวน 1 ชุดเสมอ

2. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ชำระค่าบริการตามระยะเวลาที่ กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการระงับการให้บริการ แก่ผู้ใช้บริการ

3. ห้ามใช้บริการอีเมล์ที่ได้รับ ในทางที่ก่อให้เกิดความ เดือดร้อนแก่ผู้อื่น เช่น โพสต์ข้อความที่ไม่สุภาพ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารที่ก่อให้เกิดความ รำคาญแก่บุคคลอื่น หรือก่อให้เกิดการเข้าใจผิด ลงใน แหล่งข้อมูลที่เป็นสาธารณะ เช่น ตามกระดานข่าวของ เวบไซท์ต่างๆ (Message Board)

4. ผู้ที่ทำการส่งอีเมล์ที่เข้าข่ายลักษณะ SPAM จะต้องรับ ผิดชอบต่อบริษัท และยินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิด ขึ้นทุกกรณี

5. ห้ามผู้ใช้บริการกระทำการใดๆ ที่อาจจะนำมาซึ่งความ เสื่อมเสียหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบเซิร์ฟ เวอร์โดยรวม

6. ห้ามใช้บริการนี้ ในการเก็บ หรือเผยแพร่ข้อมูล ภาพ เสียง หรือข้อความ ที่ส่อเค้าไปในทางทุจริต ลามกอนา จาร ผิดกฎหมายและศีลธรรม รวมทั้งข้อมูลประเภท pirate software, crack, hack หรือใช้บริการของ เซิร์ฟเวอร์นี้ไปใน การโจมตีเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ เช่น mail bombs, hack attacks, spamming, port scann- ing หรือ port probing ผู้ใช้บริการที่เผยแพร่ข้อมูล ประเภทนี้ หรือใช้บริการไปในทางลักษณะนี้จะถือว่าเป็น การละเมิดและ จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแห่งราช อาณาจักรไทยสูงสุด

7. บริษัทมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการขอใช้บริการ โดยไม่จำเป็น ต้องอธิบายเหตุผล และขอสงวนสิทธิ์ทจะยกเลิกสมา ชิกภาพ ของผู้ที่ละเมิด หรือพยายามละเมิดข้อตกลง และระเบียบการใช้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วง หน้า

8. ห้ามผู้ใช้บริการใช้บริการนี้ในการเก็บและเผยแพร่ข้อมูล ที่ทำซ้ำ ดัดแปลง ข้อมูลใดๆ ที่เข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ หรือใช้บริการนี้ในการเก็บข้อมูล หรือให้บริการใดๆ แก่เว็บไซต์อื่น

9. บริษัท ไม่รับผิดชอบเกี่ยวประสิทธิภาพ ความล่าช้า ความผิดพลาด การสูญเสียข้อมูล หรือความเสียหาย ใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ บริษัท

10. บริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกบริการนี้ทันทีเมื่อพบว่าผู้ ใช้บริการละเมิดข้อตกลง หรือพบว่าการกระทำนั้นๆ อาจจะก่อให้เกิด หรือเป็นอันตรายต่อเซิร์ฟเวอร์โดย รวม เช่นการละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การ พยายามเจาะระบบหรือพยายามเข้าถึงข้อมูลของ เซิร์ฟเวอร์และข้อมูลสมาชิกอื่น หรือทำการใดๆ ที่ทำ ให้เกิดภาระหนักแก่เซิร์ฟเวอร์

11. บริษัท สงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูล และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลของสมาชิก เมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ บ้านเมือง

12. ในกรณีที่ บริษัท ได้รับการร้องเรียน ร้องขอ หรือพบ เหตุอันไม่ชอบมาพากล บริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะทำการ ยกเลิก หรือระงับบริการแก่ผู้ใช้บริการนั้นๆ การชั่ว คราวเพื่อทำการสอบสวน และตรวจสอบหาสาเหตุ ของมูลเหตุนั้นๆ

13. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ชำระค่าบริการตามระยะเวลา ที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการระงับการให้ บริการแก่สมาชิก

14. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการ ให้บริการนี้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วง หน้า